top of page

בכל העברה יש מועד זיכוי אחר בחשבון

מה שמבדיל בין מועדי זיכוי כסף בחשבון זה גם מקור ההעברה, גם המועד בו בוצעה, וכמובן הסוג שלה:
🔄 ראשית יש לקחת בחשבון באיזה יום ובאיזו שעה של היום מבצעים את פעולת ההעברה. השעה ביום תקבע את יום-העסקים בפועל. ניתן לקרוא על כך בטיפ הבנקאי ״יום-עסקים״
🔄 העברה שקלית רגילה באותו בנק תופיע בחשבון הזכאי באופן מיידי. 
🔄 העברה שקלית רגילה בין בנקים שונים, תופיע בחשבון הזכאי ביום עסקים למחרת בערך יום הביצוע שלה, ובתנאי שההעברה בוצעה בטרם סיום יום-העסקים; במקרה שההעברה בוצעה לאחר סיום יום העסקים, הסכום יתבטא בחשבון הזכאי בעיכוב של יום עסקים נוסף. נניח שההעברה מבוצעת בשעה 19:30 ביום א׳, הזכאי יראה את הזיכוי ביום ג׳ עם ערך של יום ב׳.
🔄 העברה שקלית מסוג זה״ב תופיע בחשבון הזכאי כבר באותו יום עסקים תוך 20 דקות לערך (בד״כ) מרגע ביצוע ההעברה, וזאת ללא קשר באיזה בנק קיים החשבון. ניתן לקרוא עוד בטיפ הבנקאי ״העברת זה״ב״.
🔄 במקרה של העברה במטבע זר באותו הבנק, הסכום יופיע בחשבון הזכאי באופן מיידי. 
🔄 במקרה של העברה במטבע זר לבנק אחר, יופיע הסכום בחשבון מעבר של הבנק הזכאי תוך יום עסקים, ובד״כ בערך של יום הגעת הכסף לסניף. הופעת הסכום בחשבון המוטב, תלויה במועד בו יבצע הסניף העברה מחשבון המעבר לחשבון המוטב. לפעמים הזיכוי מצריך שיקול-דעת, מאחר שמדובר במטבע זר.
🔄 במקרה של העברה המגיעה מחו״ל, התהליך יקח כשני ימי-עסקים, וכאן יש תלות גם בימי-העסקים של הבנק בחו״ל. לאחר שהסכום יגיע לחשבון המעבר של הבנק הזכאי, יופעל שיקול-דעת אם ומתי להכניס את הכסף לחשבון המוטב.שלחו לנו צילום מסך שההעברה בוצעה. האם זה מספיק?


📲 כאשר אנו רואים שורת תקבול בחשבון, או ששלחו לנו אישור העברה בנקאית, רצוי להמתין יום עסקים (אלא אם מדובר בהעברת זה״ב), ולוודא שהסכום בחשבון סופי.
📲 למעביר ישנה האפשרות לבטל באופן טכני את ההעברה באמצעות שליחת בקשה לסניף עד לסיומו של יום העסקים, בו בוצעה ההעברה; במקביל יש לציין שאם הכסף כבר נראה בחשבון הזכאי, אסור לסניף לבטל את ההעברה, ועל-מנת לבטלה, על הבנק המעביר לבקש אישור מהבנק המקבל, והלה אמור לבקש אישור מהמוטב שזוכה, גם אם הועבר הכסף למוטב שגוי! במקרה שההעברה בוצעה לחשבון שגוי, יש אפשרות לתת הוראת ביטול באמצעות הבנקים עד 3 ימי-עסקים מרגע ביצועה. 
📲 בחלק מהבנקים יש אפשרות לבצע העברה מיידית ללא הקצאת מספר זה״ב, וזאת באמצעות ״תשלום מיידי״ המתאפשר לביצוע באמצעות אתר הבנק. העברה מסוג זה לא מתאפשרת לביטול כלל, ובאה לידי ביטוי בחשבון המוטב באופן מיידי. 
📲 כאשר ההעברה מבוצעת מבנק אחר (לא כהעברת זה״ב ולא כתשלום מיידי), ניתן יהיה לראות אותה בתנועות העו״ש לאחר יום העסקים עם ערך יום ביצוע ההעברה בפועל.
📲 יש לשים לב שמסרון אודות זיכוי שמקורו בהעברה לא באמת אומר כלום, ואף המעביר יכול להזרים איזה מספר נייד שיבחר, גם אם לא מדובר בחשבון שזוכה בפועל. המסרון לא מהווה אישור לביצוע ההעברה!
📲 בשורה בחשבון לפעמים נראה מספרים המסמלים את מקור הכסף (בנק, סניף וחשבון המעביר), את ערך העברת הכסף ואסמכתא של הפעולה.
📲 במעמד ביצוע ההעברה ניתן גם להוסיף הערה אישית, כמו למשל ״עבור הצעת מחיר..״, ״חשבונית מספר ___״ וכד׳.
📲 כאשר חסרים לנו פרטי המעביר, נוכל לקבלם מהסניף ע״פ דוח פנימי (מס״ב). 
📲 מס״ב (מסלקה בין-בנקאית) היא חברה בבעלות חלק מהבנקים בארץ: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי ובין-לאומי (נכון למועד העלאת טיפ זה). ישנם כאלה שיש להם תקשורת ישירה עם החברה, ומעבירים באמצעות תוכנה שלה (ולא באמצעות הבנק). לסניף יש גישה ישירה לדוח זה, וניתן לבדוק באמצעותו פרטים מלאים אודות קבלת סכום לא מזוהה בתנועות העו״ש.
📲 בהעברות מעל מליון ₪ קיימת חובה לבצע העברה באמצעות מערכת זה״ב (זיכויים והעברות בזמן אמת), וסוג העברה זה לא ניתן לביטול, ומתבטא בחשבון תוך 20 דקות לערך מרגע ביצוע ההעברה בכל בנק. לשם ביצוע העברה זו יש להזרים IBAN ושם המוטב באנגלית. ניתן לקרוא על כך לעומק בטיפ הבנקאי ״העברת זה״ב״


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page