top of page

מורשה-חתימה בתאגיד
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק:

עסק קטן | עסק גדול

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא בנקאות עסקית

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


בניגוד למיופה-כח בחשבון, אשר אינו בעל סטטוס בעלות על הזכויות בחשבון, מורשה חתימה בחשבון של תאגיד הוא מי שרשאי לבצע פעולות/ לקבל מידע לטובת התנהלות התאגיד, אך אפשר הוא גם בעל זכויות בתאגיד.
🖇 תאגיד יכול להיות חברה, ועד-בית, עמותה וכיו״ב.
🖇 מורשה חתימה ימונה לכזה בהתאם לפרוטוקול שייערך ע״י התאגיד.
🖇 מורשה-חתימה יכול להיות או אחד מבעלי-המניות בתאגיד, או אחד מבעלי-השליטה, או אחד מבעלי-תפקידי המפתח בתאגיד, למשל יו״ר החברה.
🖇 מורשה-חתימה יכול למנות צד ג׳ לקבלת מידע באמצעות עזרים דיגיטליים; למשל — רישום פרטי רו״ח לשם קבלת גישה למידע בחשבון באמצעות שירות אינטרנט לעסקים; כמו-כן קיימת האפשרות להגדיר מנהל חשבונות לבצע העברת משכורות, והאישור הסופי יבוצע ע״י מורשה-החתימה. 
🖇 מורשה-חתימה יכול להיות יחיד, או חלק מקבוצה, ואת הרכב החתימה ניתן יהיה להגדיר בהתאם לצורך, או באופן פשוט (לדוגמא חתימה+ חותמת), או באופן מורכב (״מעל 100 א׳ חתימה מקב׳ א׳+ חתימה מקב׳ ב׳״, עד 100 א׳, חתימה מקב׳ א׳ בלבד״).
🖇 מורשה-חתימה לא יהיה רשאי לבצע העברות לעצמו, אלא אם הוגדר בפרוטוקול התאגיד אחרת, זאת בשל הצורך לשמור על האינטרסים של התאגיד. 
🖇 ניתן להחליף/ לגרוע/ להוסיף מורשה חתימה בחשבון, בהתאם להצגת פרוטוקול עדכני. 
🖇 רצוי שמורשה-חתימה יבין את הגדרתו ומעמדו בכל הנוגע להתחייבויות החברה כלפי הבנק; בהתאם לסטטוס זכויות הבעלות בתאגיד/ התפקיד בתאגיד, ידע הבנק אם לדרוש חתימתו של מורשה-החתימה כערב לחברה. 
🖇 התראה על מורשה-חתימה לא תוקם על חשבון התאגיד, ולהיפך. עם זאת יש מקרים בהם תהיה השלכה מבחינת שיקולי-האשראי בבנק, וזאת בשל קבוצת-הסיכון שהוקמה ע״י הבנק. 
🖇 בניגוד למיופה-כח, מורשה-חתימה לא יכול לגרוע את עצמו מחשבון התאגיד, אלא בהצגת פרוטוקול. 

bottom of page