top of page

מורשה-חתימה בתאגיד

בניגוד למיופה-כח בחשבון, אשר אינו בעל סטטוס בעלות על הזכויות בחשבון, מורשה חתימה בחשבון של תאגיד הוא מי שרשאי לבצע פעולות/ לקבל מידע לטובת התנהלות התאגיד, אך אפשר הוא גם בעל זכויות בתאגיד.
🖇 תאגיד יכול להיות חברה, ועד-בית, עמותה וכיו״ב.
🖇 מורשה חתימה ימונה לכזה בהתאם לפרוטוקול שייערך ע״י התאגיד.
🖇 מורשה-חתימה יכול להיות או אחד מבעלי-המניות בתאגיד, או אחד מבעלי-השליטה, או אחד מבעלי-תפקידי המפתח בתאגיד, למשל יו״ר החברה.
🖇 מורשה-חתימה יכול למנות צד ג׳ לקבלת מידע באמצעות עזרים דיגיטליים; למשל — רישום פרטי רו״ח לשם קבלת גישה למידע בחשבון באמצעות שירות אינטרנט לעסקים; כמו-כן קיימת האפשרות להגדיר מנהל חשבונות לבצע העברת משכורות, והאישור הסופי יבוצע ע״י מורשה-החתימה. 
🖇 מורשה-חתימה יכול להיות יחיד, או חלק מקבוצה, ואת הרכב החתימה ניתן יהיה להגדיר בהתאם לצורך, או באופן פשוט (לדוגמא חתימה+ חותמת), או באופן מורכב (״מעל 100 א׳ חתימה מקב׳ א׳+ חתימה מקב׳ ב׳״, עד 100 א׳, חתימה מקב׳ א׳ בלבד״).
🖇 מורשה-חתימה לא יהיה רשאי לבצע העברות לעצמו, אלא אם הוגדר בפרוטוקול התאגיד אחרת, זאת בשל הצורך לשמור על האינטרסים של התאגיד. 
🖇 ניתן להחליף/ לגרוע/ להוסיף מורשה חתימה בחשבון, בהתאם להצגת פרוטוקול עדכני. 
🖇 רצוי שמורשה-חתימה יבין את הגדרתו ומעמדו בכל הנוגע להתחייבויות החברה כלפי הבנק; בהתאם לסטטוס זכויות הבעלות בתאגיד/ התפקיד בתאגיד, ידע הבנק אם לדרוש חתימתו של מורשה-החתימה כערב לחברה. 
🖇 התראה על מורשה-חתימה לא תוקם על חשבון התאגיד, ולהיפך. עם זאת יש מקרים בהם תהיה השלכה מבחינת שיקולי-האשראי בבנק, וזאת בשל קבוצת-הסיכון שהוקמה ע״י הבנק. 
🖇 בניגוד למיופה-כח, מורשה-חתימה לא יכול לגרוע את עצמו מחשבון התאגיד, אלא בהצגת פרוטוקול. 


 

לרכישת המדריך לבחירת בנק עבור עסק גדול

לרכישת המדריך לבחירת בנק עבור עסק קטן

לעמוד הטיפים הבנקאיים בנושא בנקאות עסקית
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page