top of page

מה קורה בחשבון לאחר פטירת בעליו?
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא רגולציה בנקאית

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


בעת פטירת אדם יקר לנו, ראשנו טרוד מדי בשביל להבין מה התהליך שיקרה בחשבון הבנק. 
נמנה את הנקודות החשובות והעיקריות:
💐 ההודעה לבנק אודות הפטירה תיעשה או ע״י בני המשפחה או ע״י עדכון אוטומטי של מרשם האוכלוסין.
💐 ברגע שהבנק יודע אודות הפטירה הוא יבצע את הפעולות הבאות:

  • ביטול הוראות-קבע

  • ביטול כרטיסים ע״ש המנוח, ​

  • גריעת מיופי-כח (אם קיימים),

  • ביטול פנקסי-השיקים בחשבון,

  • ניתוק משירותים ישירים,

  • בחינת הטבות קיימות,

  • עדכונים מנהליים ועוד. 

💐 לאחר מכתב שיונפק לכתובת החשבון הממוען ״ליורשי-המנוח״, תעודכן ההתכתבות למשלוח דואר לסניף, לשם הימנעות מהפרת-סודיות בנקאית.
💐 במקרה בו יש בעלי-חשבון נוספים ייבדק קיומו של סעיף אריכות-ימים; אם לא קיים הסעיף, אז החשבון ייחסם לפעילות לאלתר; אם קיים הסעיף, אז תעודכן הפעילות בהתאם. 
💐 ניתן לגרוע בעלים שנפטר בחשבון משותף בהתאם למפורט בצו הירושה/ בצוואה (בליווי צו קיום צוואה). 
💐 בחשבון משותף כל עוד הנפטר נותר בחשבון, ואם קיים סעיף אריכות-ימים, תותר פעילות שוטפת המאפיינת את החשבון, אך לא תותר פעילות חריגה, כמו ריקון החשבון או לקיחת-אשראי חדש, או העברות בסכומים גבוהים מאוד, וזאת על מנת לשמור על זכויותיהם של יורשי-המנוח הפוטנציאליים, וכמובן הימנעות הסניף מפגיעה ע״י היורשים האחרים. 
💐 עד הגיע צו-הירושה/ צו קיום-הצוואה+ צוואה, יוכלו בני המשפחה הנחשבים כיורשים פוטנציאליים לקבל מידע בנקאי (המתייחס למועד לאחר פטירת-בעל החשבון, ובתנאי שהיה בעלים יחיד), וזאת לשם הקלה בהתנהלות מול רשויות ומוסדות.
💐 ברב המקרים הבנק נוהג לאשר משיכה של כמה אלפי-שקלים (ע״פ שיקול-דעת של מנהל/ת הסניף) עבור הוצאות פטירה של המנוח, ובתנאי שתוגש חשבונית לתשלום. 
💐 במקרה של תאגיד, יש להמציא פרוטוקול מעודכן על-מנת שניתן יהיה לעדכן את השינוי המנהלי במורשי-החתימה.

💐 אם היו הטבות בחשבון יחיד, לאחר פטירת הלקוח עשוי הסניף לבטלן. למשל במקרה של תיק ני״ע שנשא הטבות בדמי-ניהול ובעמלות-קניה ומכירה של ני״ע, סביר שההטבה תבוטל לאלתר. דוגמא נוספת לביטול הטבה היא הטבה בריבית על פיקדון.

💐 ברב הבנקים (אם לא בכולם) הטיפול במסמכי-היורשים נעשה במחלקה מחוץ לסניף, ואז על היורשים לעקוב אחר סטטוס הטיפול לאחר חתימתם בסניף, ניתן לקרוא בהרחבה את הטיפ הבנקאי אודות צוואה, צו-קיום צוואה וצו-ירושה. בכל אופן אני מציעה להצטייד בפרטי-ההתקשרות של המחלקה האמונה על הטיפול בנושא, כמו גם להבין מה הצפי לטיפול בחלוקת-הכספים. 

💐 אם הייתה כספת על שמו של המנוח, יש לפנות למחלקה הרלוונטית, מאחר שהבנקים (לפחות רובם) דאגו לסגור את הכספות, וייעדו מקום לשמירה על תכולת-הכספות. 

bottom of page