top of page

חשבון עוסק מורשה/ פטור vs חשבון חברה
 
לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק:
עסק קטן | עסק גדול
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא בנקאות עסקית
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

קיימים מספר הבדלים עיקריים בין חשבון עסקי עבור מורשה/ פטור, לעומת חשבון חברה בע״מ:
🧑🏻‍💻 בחשבון עסקי, אשר בעל העסק רשום כבעל החשבון, החובות והזכויות נרשמות ישירות על שמו; לעומת זאת בחשבון חברה בע״מ הזכויות והחובות רשומות ע״ש החברה בלבד, ולא ע״ש בעליה. 
🧑🏻‍💻 בחישוב האובליגו של בעל חשבון עסקי מורשה/ פטור, יכללו בחישוב כל התחייבויותיו וזכויותיו של הלקוח, לרבות אלו הקיימות בחשבונות אחרים על שמו; לעומת זאת בחשבון חברה הסניף יאלץ להקים קבוצת-סיכון יעודית, למען המידע הקשור לבעלי-החברה יבוא לידי ביטוי בשיקולי-אשראי.
🧑🏻‍💻 כאשר לקוח מבצע פעולות בין חשבונותיו (הפרטי והעסקי), יש לו ״יד חופשית״ יותר, לעומת לו היה מנהל את החשבון העסקי תחת חברה בע״מ, שכן אז היה נדרש לחתום על מסמכים נוספים, ואף להחתים עו״ד, למען יוכל לבצע פעולות בין החברה לבין חשבונו הפרטי. 
🧑🏻‍💻 גם אם חשבון עסקי מתנהל לפי תעודת-הזהות של העוסק, מומלץ לבצע הפרדה בין הפעילות העסקית לבין הפעילות הפרטית, למען התנהלות בנקאית מיטבית, כמו גם הצגת-מסמכים לטובת הפקת-דוחות כספיים למיניהם. 
🧑🏻‍💻 חשבון מסוג חברה בע״מ יעבור טרם פתיחתו תהליך שנקרא ׳סיווג תאגיד׳; זהו תהליך רגולטורי, המסווג את החברה ע״פ הסטטוס העסקי שלה, או ע״פ פעילותה העסקית המוגדרת בדוחות הכספיים.
🧑🏻‍💻 בחשבון חברה תחומי-הפעילות יוזרמו ע״פ הכתוב בפרוטוקול החברה, אך בחשבון עוסק יקבע בעל החשבון כיצד להגדיר את תחומי-הפעילות, ובאפשרותו לשנות את הסעיפים מעת לעת. 
🧑🏻‍💻 כל מורשה חתימה בחשבון חברה, גם אם הוא בעלים בחברה, מוגבל באופן הפעילות הבנקאית, ורשאי לבצע פעולות אך ורק לטובת החברה, אלא אם הוגדר אחרת בפרוטוקול החברה. 
🧑🏻‍💻 צו עיקול ע״ש חברה לא יוטל על חשבון מורשי-החתימה, אך צו עיקול ע״ש עסק, כן יוטל על כלל חשבונותיו של בעל העסק, מאחר שהצו רשום לפי ת.ז.  
🧑🏻‍💻 הדירוג הפנימי בבנק של חשבון-החברה יהיה נפרד מהדירוג האישי של מורשה-החתימה; עם זאת, במקרים מסוימים עשוי הדירוג להשפיע גם על מורשה-החתימה, וזאת בהתאם להגדרת קבוצת-הסיכון בבנק.
🧑🏻‍💻 בנוסף לשני סוגי-החשבון הנ״ל קיימים חשבונות נוספים בעלי-מאפיין עסקי: חשבון עוסק זעיר המתנהל עם פעילות משק-הבית, חשבון נאמנות עבור חברה, חשבון שותפות ועוד. 

bottom of page