top of page

מהו כתב-שיפוי?

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפו
דקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


כתב שיפוי בנקאי הוא מסמך התחייבות של צד אחד כלפי צד אחר, בהתאם לסכום שנקבע. יש כל מיני סוגים של כתב-שיפוי:
🔘 אחד מהם הוא כתב-שיפוי שהבנק מוציא עבור הלקוח, במקרה של אובדן/ השחתת שיק בבנק.
ישנם מקרים בהם הבנק מחוייב לפצות את הלקוח, אך הוא עושה זאת באמצעות *זכות* לפיצוי, ולא באמצעות כסף.
נניח שהפקדנו שיק בידי הבנק באופן ידני (מעטפת-שירות/ תיק ממסרים), ולא בוצעה הפקדה כי השיק הלך לאיבוד; במקרה כזה הבנק יהיה מחוייב להנפיק כתב שיפוי מנגד, כדי שנוכל לחייב את בעל השיק. 
הסיבה שלא נקבל ישירות כסף לחשבון, היא שמלכתחילה השיק שאבד הוא סכום על תנאי (3 ימי עסקים), ואין וודאות לגבי תקינותו, או לגבי היתרה בחשבון של בעל השיק.
במקרה של הפקדה במעטפת שירות, חשוב שיהיה ברשותנו העתק מהמעטפה, לרבות מספר האסמכתא, כחלק מההוכחה ולטובת הדרישה לכתב שיפוי.

🔘 סוג נוסף של כתב-שיפוי הוא ויתור על זכות על שיק שנכתב לפקודתנו.
דוגמא נפוצה היא במקרה של קבלת שיקים רבים עבור אירוע, וכל שיק נכתב לפקודת שני מוטבים בעלי-האירוע (בד״כ זוג שהתחתן). רבים המקרים בהם שני המוטבים לא מעוניינים לםתוח חשבון משותף, ומעדיפים להמשיך ולנהל כל אחד את חשבונו בנפרד. 
במקרה שכזה ישקול הסניף את הבקשה של אחד המוטבים להפקיד את השיקים לחשבונו, ובתנאי שהמוטב השני יחתום על כתב-שיפוי, אשר מהותו היא ויתור על זכויותיו בשיק, ועל האפשרות לטעון בעתיד על זכויותיו בשיק, למרות שנכתב גם לפקודתו. 
חשוב לציין שכתב-שיפוי לא מופק באופן אוטומטי, וכל מקרה נשקל לגופו.

 

bottom of page