top of page

סעיף אריכות-ימים (היוותרות בחיים)
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


נקודות חשובות בשיקול לפתוח חשבון משותף:

🖇 סעיף אריכות-ימים רלוונטי למי שמנהל חשבון משותף (יותר מבעלים אחד בחשבון).
🖇 הסעיף לא רלוונטי למיופה-כח בחשבון.
🖇 כיום הבנקים נוהגים לסמן את הסעיף כברירת-מחדל בתהליך פתיחת-חשבון רגיל, אך ביוני 2023 פורסם עדכון של הפיקוח על הבנקים אודות הנושא, אשר מבהיר שעל הסניף להציע במפורש את האפשרויות, בפרט במקרה שהרכב החתימה הוא ״כולם יחד״.
🖇 בעיקר במקרה של חשבון וותיק, רצוי לוודא קיומו של סעיף זה.
🖇 המשמעות של סעיף אריכות-ימים היא למקרה שאחד מבעלי-החשבון נפטר, כך יוכלו הנותרים בחיים להמשיך ולפעול בחשבון בפעילות הבנקאית השוטפת, אשר הייתה מאופיינת קודם לכן בחשבון; לא ניתן יהיה לבצע פעולות חריגות/ בלתי-רגילות/ בעלות סכום משמעותי. כמו-כן לא ניתן להקים אשראי חדש בחשבון, מאחר שאשראי חדש נחשב להתחייבות חדשה.  
🖇 לאחר גריעת-המנוח מהחשבון ניתן יהיה לבצע פעילות בנקאית ע״פ צורך הבעלים הנותרים בחשבון, ובהתאם לשיקול-הדעת בסניף.
🖇 מה קורה כאשר אחד הבעלים נפטר ואין סעיף אריכות-ימים? 
באופן אוטומטי החשבון ייחסם לפעילות, כך שבעל החשבון הנותר לא יוכל למשוך ממנו כספים בשום צורה.
🖇 כיצד ניתן להציל את החשבון מחסימה בשל העדר סעיף אריכות-ימים?
יש לבדוק את מסמכי-פתיחת-החשבון הקיימים ברשותנו, ולוודא שנחתם הסעיף המדובר, ואת זה להציג לבנק, למען יבטל את החסימה בחשבון לאלתר..
אם אין ברשותנו את מסמכי-פתיחת-החשבון, יש להפציר בבנק שיבדוק לאלתר את המסמכים שנחתמו (נמצאים בארכיון הסניף בחדר יעודי), והבנקאים יציגו את המסמכים, כך שניתן יהיה לראות אם אכן הסעיף הזה נחתם, ובהתאם לפתוח את החסימה בחשבון. 

bottom of page