top of page

שם המוטב בשיק לא תואם את שם החשבון

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

🪪 כאשר מקבלים שיק לפקודת שם העסק, ושם החשבון לא מכיל את שם העסק, אז רב הסיכויים שלא תאושר הפקדת השיק; במקרה שההפקדה בוצעה בערוצים הישירים, סביר שההפקדה תבוטל באותו יום בשל חוסר ההתאמה. 
🪪 אם השיק כתוב לפקודת שם העסק, ברב המקרים הבנק שבודק את תקינות השיק ירצה לראות שההיסב (החתימה בגב השיק) יכלול חותמת של בית-העסק; הסיבה לכך היא שלא ניתן לדעת מי בעל החשבון ומי החותם בגב השיק.
🪪 בנוסף להיסב בגב השיק, הדרך לוודא שהפקדת השיק תאושר (מבחינה טכנית), היא להגדיר את שם-החשבון לפי שם-העסק בליווי שם בעל-החשבון, וזאת ניתן לעשות לאחר הצגת מסמך המוכיח שקיים שם העסק (למשל אישור מע״מ או חשבונית העסק); למרות הכתוב בסעיף הקודם, אין חובה להגדיר חותמת בהרכב החתימה בבנק. 
🪪 במקרה של תאגיד, לו השיק יהיה כתוב לפקודת בעלי-התאגיד, לא ניתן יהיה להפקידו לחשבון התאגיד, מאחר שהמוטב הוא לא בעל החשבון, אלא רק מורשה-חתימה בו.
🪪 במקרה שנרשם שיק לפקודת שם קודם שלנו (למשל שמנו לפני נישואין), ולאחר שכבר דאגנו לעדכן את שם החשבון, באפשרותנו או לבקש שיק חדש, או לציין בפני הבנקאים שמדובר בשם קודם (הם יכולים לראות זאת במערכת המקושרת למרשם האוכלוסין, אך אם יתעקשו, ניתן להציג בפניהם את הנספח לתעודת-הזהות). לאחר מכן לא אמור להיות סירוב להפקדת-השיק.
🪪 במקרה שקיבלנו שיק לפקודתנו, ואנו לא מופיעים בשם החשבון, למרות שאנחנו נמנים על חלק מבעליו, עלינו לדאוג בהקדם ולוודא שיעודכן שם החשבון באופן תקין, כך שלא תבוטל הפקדה שאנחנו מבצעים בערוצים הישירים.
🪪 במקרה שקיבלנו שיק שמופיע בו רק השם הפרטי שלנו, או רק שם משפחתנו, הוא עדיין כשר להפקדה. כדאי לא למלא את השם החסר, למען לא יוחזר השיק (או שתבוטל הפקדתו) מסיבת ״בוצע שינוי אסור בשיק לאחר שנכתב״.
🪪 במקרה בו השיק כתוב לפקודת שני אנשים, אך הם לא מנהלים חשבון משותף, קיימות שלוש אפשרויות:
📌 או שאחד המוטבים יחבור לחשבון של האחר, בהתאם לכדאיות של שני המוטבים,
📌 או ששני המוטבים יפתחו חשבון משותף, גם כאן בהתאם לכדאיות של שניהם (במקרה של אירוע כמו חתונה, יש בנקים שמציעים הטבות למתחתנים),
📌 או לבקש מהסניף לחתום על ״כתב שיפוי״, כך שלא יהיה הכרח בניהול חשבון משותף. 

bottom of page