top of page

סוגי יפוי-כח
 

המשותף לכל סוגי יפויי-הכח הוא שכל מיופה-כח באשר הוא רשאי לנהל חשבון/ לבצע פעולה אך ורק לטובתו של בעל-החשבון.
במקרה בו בעל החשבון נפטר, הסניף יגרע את מיופה-הכח מהחשבון בו במקום. 


👥 רגיל — המוכר והשכיח ביותר; כל לקוח שמעוניין להוסיף לחשבונו כל אדם בגיר וכשיר מבחינה משפטית, כך שיוכל לבצע עבורו בלבד פעולות, וגם בהן יש מגבלות מסוימות.
👥
 חד-פעמי — זהו יפוי-כח לפעולה חד-פעמית; לדוגמא קבלת פנקסי-שיקים עבור בעל-החשבון; בעל החשבון יכתוב באופן מפורט את פרטי החשבון, פרטיו האישיים, פרטי מיופה-הכח, מהות הפעולה ויחתום על הוראתו. 
👥
 בתאגיד — מורשה-חתימה הוא בעל יפוי-הכח לפעול בחשבון; זה יכול להיות אחד מבעלי המניות בחברה, או אחד מבעלי התפקידים הרלוונטיים בתאגיד, והגדרתו תהיה בהתאם למה שהוכתב והוצג בפרוטוקול החברה. 
👥 כללי/ נוטריוני — יפוי-כח אשר אותו הבנק נדרש לבדוק במסגרת המחלקה ליעוץ משפטי, במקרה שמיופה-הכח מעוניין לבצע פעולה בשם בעל החשבון, ומבלי שהוא מוגדר כמיופה-כח בחשבון.
👥 אפוטרופוס ממונה ע״פ צו — יפוי-כח מסוג זה קיים עבור מי שמונה לנהל את ענייניו של בעל החשבון אשר מוגדר כחסוי; ברגע שפלוני הוגדר כחסוי, אין לו אפשרות לבצע שום פעולה בבנק (למעט מקרים המעוגנים בצו), ואז מי שמונה ע״י האפוטרופוס הכללי, לאחר שהציג את הצו, יוכנס לחשבון כדי לפעול לטובתו של הלקוח החסוי בלבד. בתחילה יפוי-הכח יהיה זמני (עד שנה בד״כ), ולאחר מכן אם יוגדר כקבוע, עליו יהיה לדאוג שהמערכת לא ״תזרוק אותו״ מהחשבון, ולהגדיר את הקבוע בטרם פקיעת יפוי-הכח הזמני. 
👥
 מתמשך — בשנים האחרונות יפוי-כח מסוג זה תופס תאוצה ומעלה מודעות; י״כ מסוג זה מצריך אישור ספציפי של הסניף, מאחר שהוא גם משליך על מה שעשוי לקרות בעתיד, וכאן הבנק לא יכול מראש או באופן אוטומטי לאשר את מה שמיופה-הכח מעוניין לבצע בחשבון.
👥 אפוטרופוס טבעי (אחד ההורים/ שניהם/ מינוי משפטי) — מותאם לקטינים. כאשר מעוניינים לפתוח חשבון עבור קטין, ברירת-המחדל היא שאפוטרופוס טבעי ישמש כמיופה-כח בחשבון. גם אם ההורים חוסכים כספים עבור הקטין, לא יוכלו למשוך אותם, זולת בעל-החשבון, אלא אם יציגו מסמך המעיד שמדובר בהוצאה לטובת הקטין, בעל החשבון. לא ניתן לנהל חשבון קטין כמשותף, ובמקרה של שני אחים, ינהלו ההורים חשבונות נפרדים עבור כל קטין.
👥 נותן מתנה — במקרה בו בעל החשבון קטין, והסבא/ הסבתא מפרישים עבורו כספים לחיסכון, אז באפשרותם להיות בחשבון רק לשם הפרשת הכסף/ קבלת המידע אודות היתרות שנצברו בחיסכון.
תפקידו של מיופה-כח בחשבון 

למיופה-כח יש תפקיד חשוב מאוד בחשבון, ויש לומר לא מתגמל, והסיבה לכך היא שחוץ מהזכות שלו לצאת מהחשבון בכל עת שיבקש, ולסיים את תפקידו כמיופה-כח, כל פעולה שיבקש לבצע בחשבון, או כל מידע שיבקש לדעת הם אך ורק לשם טובת ניהול החשבון עבור בעליו.
🖇 מיופה-כח יצורף לחשבון אך ורק בחתימת כל בעלי-החשבון; מצד שני מספיקה הוראה של בעל-חשבון אחד כדי לגרוע את מיופה-הכח, ללא הסכמתו של בעל-החשבון האחר.
🖇 במקרה של עיקול שיוטל על מיופה-הכח, העיקול לא יוזרם בחשבון בו הוא מוגדר כמיופה-כח.
🖇 במקרה של עיקול המוטל על בעל-החשבון, מיופה-הכח לא ניזוק מההתראה, ועליו לא יוטל כלל העיקול.
🖇 במקרה של פטירת בעל חשבון יחיד, ייגרע מיופה-הכח מהחשבון ביוזמת הבנק; במקרה של פטירת בעלים בחשבון משותף, במקרה שהנוהל בבנק מאפשר זאת, יכולים לשקול ולבחור הבעלים הנותרים לא לגרוע את מיופה-הכח בחשבון.
🖇 מיופה-כח יוגדר או למידע בלבד, או לפעולות בהתאם להוראת בעלי-החשבון. 
🖇 למיופה-כח תהיה גישה וסיסמאות לערוצים הישירים ע״פ תעודת-זהותו בלבד, ולשיקול דעתו של בעל-החשבון אם לאפשר גם ביצוע פעולות נוספות, כמו העברות לצד ג׳; זה עדיין לא מאפשר למיופה-הכח לפעול בחשבון לטובתו. מאחורי-הקלעים הבנק ישים לב אם החשבון מתנהל עבור מיופה-הכח ולא עבור בעל-החשבון, ויפעל בהתאם.
🖇 מיופה-כח לא רשאי לחתום על אשראי, כמו למשל הלוואה, מסגרת, ערבות בנקאית וכיו״ב; מצד שני בעל החשבון יכול לבקש להזמין כרטיס אשראי ע״ש מיופה-הכח ולשימושו.
🖇 מיופה-כח לא רשאי להקים הרשאה/ הוראת-קבע, מאחר שבנק לא יכול לדעת מה מהותה של ההרשאה, כמו למשל שיש הרשאות, אשר מהותן זה החזר הלוואה, או הפרשה לפנסיה וכו׳.. מה גם שהרשאה והוק׳ הן סוגים של העברות לצד ג׳, והללו חייבות להיות מוגדרות וחתומות ע״י בעל-החשבון בלבד. 
🖇 מיופה-כח לא יכול לבצע פעולה אשר כרוכה בסיכון או שנמשכת זמן ארוך, כמו למשל פתיחה של תכנית-חיסכון והפקדה אליה.
🖇 להבדיל ממיופה-כח, למורשה חתימה בתאגיד מאפיינים שונים. ניתן לקרוא על כך בטיפ בנקאי נפרד ״מורשה חתימה בתאגיד״.
🖇 קיימים סוגים נוספים של מיופה-כח בחשבון, לדוגמא: אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה על חסוי. כמו-כן אין קשר בין יפוי-כח בחשבון לבין יפוי-כח מתמשך, אשר נעשה בהליך משפטי.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page