top of page

איזה הרכב-חתימה מתאים לי?

 הרכב-חתימה הוא האופן בו נבחר לחתום בבנק, על-מנת שיתאפשר לנו לנהל את החשבון באופן הנגיש והבטוח ביותר.
🖊 ״לבדו״ — נצרכת חתימה אחת בלבד של בעל-החשבון (חשבון יחיד).
🖊 ״חתימה+ חותמת״ — נצרכת חתימה אחת בלבד של אחד מבעלי-החשבון/ מורשי-החתימה בחשבון בליווי חותמת מותאמת לזו שנסרקה בחשבון. (מתאים לחשבון חברה, עסקי, ועד וכיו״ב).
🖊 ״כל אחד לחוד״ — נצרכת חתימה של אחד מבעלי-החשבון/ מיופי-הכח.
🖊 ״כולם יחד״ — נדרשת חתימת כל בעלי-החשבון/ מורשים בחשבון+ חותמת. יש לשים לב שבמקרה שאחד מבעלי-חשבון משותף נפטר, הרכב-חתימה זה עשוי להוות בעיה בהמשך ניהול החשבון באופן שוטף, והחשבון עשוי להיחסם לפעילות. 
🖊 ״מורכב״ — בחירת אופן-חתימה ע״פ התאמה אישית. למשל: ״עד 20,000 ₪ כל אחד לחוד; מעל - כולם יחד״, או במקרה שיוצרים קבוצות של מורשי-החתימה — ״א׳ לבדו, ב׳+ג׳ יחדיו״, או ״בעל החשבון לבדו ושני מיופי-הכח יחדיו״ וכיו״ב.
🖊 ״טביעת אצבע״ — קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לסרוק טביעת-אצבע של לקוח; למשל במקרה בו אדם הוא בעל קושי בראיה.
בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page