top of page

שיק בנקאי

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

שיק בנקאי הוא התחייבות של הבנק לסכום מסוים עבור המוטב בשיק, ומונפק בד״כ כדי להבטיח עסקה כלשהי של הלקוח, כך שהוא מבטיח את הסכום הנקוב בו מבחינת כיסוי. הסכום יוצא מהחשבון של הלקוח כבר בהנפקת השיק, ולכן דינו של השיק הבנקאי כדין מזומן, וזו אחת הסיבות שחשוב מאוד לא לאבדו, כמו גם לא לקרוע אותו, במקרה שעסקה מתבטלת.

האם ניתן לבטל שיק בנקאי? מה קורה עם הסכום בו חויבנו בחשבון?
כן. ניתן לבצע ביטול של עסקת שיק בנקאי, ובתנאי שהשיק מוחזר פיסית לסניף שהדפיס אותו כבר במעמד ביטול העסקה; בפועל הסכום בו חויבנו בחשבון, יוחזר לחשבון העו״ש שלנו באופן מיידי.
לעומת זאת אם לא נמציא את השיק, כברירת-מחדל הבנק לא יוכל לבטל את העסקה.
במקרה של אובדן/ גניבת שיק בנקאי, מדובר בתהליך בנקאי שעשוי להיות פחות ידידותי, אך קיימת אפשרות בה הסניף שהדפיס את השיק יבטל את עסקת השיק הבנקאי, ומנגד יתפוס לנו את סכום השיק בצד במשך 7 שנים (תוקף משפטי מקסימלי של השיק), למקרה שהשיק כן יוצג לחיוב, ולאחר מכן הכסף ששועבד יוחזר לחשבונו של הלקוח.
ההגיון העומד מאחורי זה הוא בהגדרה הראשונית שציינו — שיק בנקאי הוא התחייבות של הסניף המדפיס אותו. אם השיק שאבד יוצג במסגרת 7 השנים ע״י המוטב הזכאי, ניתן יהיה ״לשלוף״ את הסכום ששועבד בחשבון של לקוח הסניף. לעומת זאת, אם יתגלה שמפקיד השיק אינו ״אוחז כשורה״, והשיק נתגלגל לידיו באופן לא חוקי, תהיה באפשרותו של הבנק להחזיר את השיק.
לקריאה נוספת אודות ההבדלים בין שיק בנקאי לבין ערבות בנקאית בטיפ הבנקאי אודות ערבות בנקאית.

הסימנים העיקריים לזיהוי תקינות שיק בנקאי
🔍 בשיק יש סימני-מים, המשתקפים בשיק באמצעות אור.
🔍 החתימות של המורשים צריכות להיות בעט מקורי.
🔍 בשדה החתימות פרטי הסניף צריכים להיות מודפסים, או שצריכה להיות מוטבעת חותמת-הסניף.
🔍 בשיק בנקאי יש התניה המחייבת חתימת שני מורשים מעל סכום מסוים.
🔍 כאשר השיק הוא למוטב בלבד, אז חייב להיות כתוב ״שלמו ל״, ולא ״שלמו לפקודת״..
🔍 מועד הנפקת השיק יהיה זהה לתאריך המוטבע על השיק.
🔍 השיק יכיל את פרטי הבנק המלאים, לרבות כתובת הסניף. 
🔍 הפס המגנטי יכיל את הקודים של מספר הבנק ומספר הסניף, וכדאי לוודא שיתאימו לפרטי-הסניף הכתובים בחלק העליון של השיק. 
🔍 ניתן לאמת טלפונית מול הסניף המנפיק את דבר הוצאת-השיק; רצוי מאוד להתקשר לטלפון המופיע על-פני השיק. 

bottom of page