top of page

תקנון האתר

 

מבלי לגרוע מתנאי-הגישה והשימוש באתר,  השימוש באתר זה הינו בכפוף לתנאים הנוספים המפורטים להלן, והשימוש בו מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה:

 1. האתר ניתן כשירות לציבור-המשתמשים בו, ומאפשר להם לקבל מידע בכל הנוגע להתנהלות מול הבנקים בישראל.

 2. משתמשים המעוניינים להירשם כמנויים לקבלת מייל ברשימת-תפוצה, ו/ או לרכוש מוצרים בחנות, מתבקשים להזדהות באמצעות הזנת-פרטים אישיים כתנאי לקבלתם.

 3. ככלל, המידע המוצג באתר עשוי להתעדכן מעת לעת, בהתאם למתרחש בענף הבנקאות; עם זאת אין התחייבות של מנהלי-האתר לבצע את העדכונים במועדים קבועים מראש, ובכלל. 

 4. המידע המוצג באתר מבוסס על ידע והתמחות מנהליו בתחום הבנקאות. מובהר כי השימוש באתר אינו מהווה תחליף לבירור קיומן של הגבלות לפי חוק, ישירות מול הגופים בעלי-הסמכות להטלת הגבלות אלו ואחרות. המידע הקובע הוא זה המצוי אצל הגופים המטילים הגבלות, ו/ או מכתיבים נהלים, ו/ או מתקינים תקנות, ו/ או מחוקקים חוקים ואוכפים אותם וכיו״ב.

 5. בנקאבילטי ממליץ למשתמשי-האתר לעיין בקפידה במידע הכללי המוצג באתר ובתנאי-השימוש שלו, בטרם הסתמכות על המידע המוצג באתר, קל וחומר, בטרם מסירתו לצד שלישי.

 6. בנקאביליטי רשאי לשנות את תנאי-השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, בנקאביליטי יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא התראה מראש את פעילות האתר.

 7. בנקאביליטי, מנהליו ונציגיו לא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מן הגופים/ הגורמים, אשר בסמכותם להטיל הגבלות לפי החוק, ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר.

 8. בנקאביליטי, מנהליו ונציגיו לא יישאו באחריות בגין נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מאי-זמינות האתר עקב תקלה.

 9. השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד; אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אשר אינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 10. אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות האתר.

 11. אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות האתר.

 12. תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין בנקאביליטי/ רעות נגר קסלברנר בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי-המשפט המוסמכים באיזור מרכז הארץ.

תנאי-שימוש באתר

 1. כל זכויות היוצרים בחומר המתפרסם באתר זה, לרבות כל טקסט, תמונה, גרפיקה, סימן, איור, טבלה, הם לשימושו או רכושו הבלעדי של בנקאביליטי (להלן: "העסק"). בכפוף ועל פי דיני זכויות-היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר או למכור חומר המופיע באתר זה ללא קבלת רשות העסק/ בעליו מראש ובכתב. אסור למשתמש לפגום, לסלף, לשנות או לבצע כל פעולה דומה אחרת בחומר המופיע באתר זה. 

 2. בעצם פנייתו למידע המופיע באתר זה, משחרר המשתמש את בנקאביליטי מאחריות כלשהי הקשורה לשימוש במידע המופיע באתר זה, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי העסק ובעליו, הקשורה בשימוש במידע האמור. העסק לא אחראי לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש במידע המוצג באתר זה. העסק לא יישא באחריות להתאמת-האתר והמידע המופיע בו לצורכי-המשתמש. 

 3. יודגש, כי המידע המופיע באתר זה יכול להיות נכון לרגע פרסומו בלבד כמות שהוא. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים למערכת, כל זאת למרות שהעסק פועל על מנת למנוע זאת. העסק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב טעויות כאמור. 

 4. העסק לא יישא באחריות לשינויים שנעשו על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי, במידע המוצג באתר זה. המשתמש בלבד יישא באחריות, לרבות כלפי צד שלישי, לאופן בו הוא עושה שימוש במידע. 

 5. המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפלטפורמות אחרות, בהן עושה העסק שימוש, ייחשב המידע שפורסם במועד מאוחר יותר לעדכני יותר. כמו-כן, אין לזקוף דברים אלו לחובתו של העסק לציין מועדי-פרסום למידע.

 6. אתר זה מכיל קישורים לאתרים נוספים שאינם אתרים של בנקאביליטי, ואינם מצויים בשליטתו או בהשגחתו. בנקאביליטי אינו אחראי לאמינותו, דיוקו או נכונותו של המידע המופיע באתרים אלה. 

 7. בנקאביליטי אינו אחראי לנזק שייגרם למשתמש עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו. העסק אינו אחראי לוירוסים שחדרו למערכותיו של המשתמש.

 8. בנקאביליטי משתמש בפלטפורמה של חברת ״וויקס״, המדווחת אודות התנועה באתר זה. ״וויקס״ שולחת דיווח למנהלי-האתר לפי זמן ותאריך של התנועה באתר. לבנקאביליטי עומדת הזכות לעשות שימוש בדיווחים השוטפים לצורך סטטיסטיקה בלבד ולמידת צרכי-המשתמשים, למעט מקרה בו יהיה חשד לביצוע עבירה פלילית הנוגעת למידע המופיע באתר זה.

 9. אם אינך מסכים/ה לפרט כלשהו מהאמור לעיל, את/ה רשאי/ת לצאת מהאתר. אם בחרת להישאר באתר, ניתן להסיק מכך כי את/ה מסכים/ה, באופן מפורש, לכל האמור לעיל.

 10. כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.

 

כל הזכויות שמורות לרעות נגר קסלברנר, בנקאביליטי ©

מדיניות פרטיות

בנקאביליטי מכיר בחשיבות המידע האישי שלך ובאחריות המוטלת עליו בהגנה על המידע האישי שלך ובשמירה על פרטיותך.

לאור האמור, בנקאביליטי משקיע מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיותך וזאת בין היתר בהתאם להוראות חוק הגנת-הפרטיות, התשמ"א-1981 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. להלן תיאור של מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות שבה אנו נוהגים.

 

איסוף הנתונים, שמירתם והשימוש בהם

איסוף הנתונים נעשה רק במקרה בו נרשם המשתמש באתר באופן יזום על-ידו (הרשמה לקבלת מייל ברשימת-תפוצה), כמו גם האפשרות להתכתב ולהגיב לפניה של משתמש רשום היוזם פניה. 

במקרה של פניה יזומה של משתמש שאינו רשום, לא נשמרים הפרטים שלו בשום פלטפורמה, אלא לשם שרשור התכתבות ו/ או מתן-שירות. 

מרגע סיום ההתקשרות/ השרשור בהתכתבות וכיו״ב, נמחקים פרטי-המשתמש, גם לולא יבקש זאת. אין לראות בדברים כהתחייבות של האתר/ מנהליו, אלא רצון טוב לשמור על פרטיותם של המשתמשים. 

 

מידע סטטיסטי והשימוש בו

לצורך עיבוד סטטיסטי ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר, עשוי להיאסף מידע כללי על המבקרים באתר כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי מידע זה ייאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של המשתמש.

 

אבטחת מידע

ההגנה על המידע האישי שלכם ועל פרטיותכם הינה ערך ראשון במעלה, לכן מושקעת מחשבה עמוקה ומאמצים רבים במטרה לשמור עליהם. 

 

פגיעה בפרטיות

אם ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם או אם מתעורר חשד שבוצעה פעולה בלתי-חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהי שעלולה להוות פגיעה בפרטיות, נבקשך לעדכננו בדבר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@bankability.biz.

 

כללי

בנקאביליטי שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים אלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם.

מדיניות החזרת מוצרים דיגיטליים

 

בהתאם לחוק הגנת-הצרכן, ככל שמדובר במוצרים דיגיטליים, אין החזרה ואין החלפה כלל. 

קישור לאתר המרכז למיפוי בישראל:

https://www.gov.il/he/departments/policies/medeniot-item-back

קישור לתקנות-החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה):

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/84257.htm

מדיניות החזרת מוצרים לא דיגיטליים

 

בהתאם לחוק הגנת-הצרכן, ניתן לקבל החזר במקרה של פניה לביטול הרצאה תוך 14 ימים ממועד קבלת פרטי-העסקה (הזמנה ותשלום), ובתנאי שמדובר בזמן של לפחות 14 ימים (שאינם ימי-מנוחה) טרם המועד שנקבע להרצאה.

 

ההחזר יהיה יחסי לתשלום המלא, במקרה שהתשלום נעשה עבור מוצר נוסף, ובניכוי דמי-ביטול בגובה 5% מגובה העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מבין השניים. במקרה שהביטול כרוך בתשלום נוסף לחברה הסולקת, ייגבה תשלום נוסף בהתאמה.

 

קישור לתקנות-החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה):

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/84257.htm

bottom of page