top of page

סיבות נפוצות להחזרת שיקים

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

החזרה של שיק יכולה להיות טכנית או בשל בעיה הקיימת בחשבון.
נעמוד על כמה מסוגי-ההחזרות:

↪️ הופקד טרם זמנו: השיק הופקד מוקדם יותר מהתאריך הנקוב בו. נניח שקיבלנו שיק שמועד הפירעון שלו הוא ביום שבת, והפקדנו את השיק ביום שישי, אז ביום ראשון השיק יוחזר. כל שיק שמועד פרעונו הוא לא ביום עסקים, יש להפקידו ביום עסקים למחרת
↪️ עבר זמנו: שיק שהופקד לאחר הזמן הקצוב לפירעונו. לרב ניתן להפקיד שיק רגיל עד 6 חודשים מהתאריך שצוין בו; יש מקרים (בד״כ בשיקים של חברות-ביטוח) בהם קיימת הגבלת-זמן בשיק עד 60 יום מהתאריך הנקוב בו. 
↪️ חסר היסב: המוטב לא חתם בגב השיק. במקרים מסוימים יש להוסיף גם פרטים אישיים בנוסף לחתימה. 
↪️ היסב אינו בסדר: החתימה בגב השיק לא תואמת את שם המוטב. נניח שכתוב לפקודת ׳רעות בע״מ׳, ויש רק חתימה ללא חותמת החברה, השיק יוחזר. 
↪️ חתימת המושך אינה בסדר: כאשר בעל השיק חותם באופן שונה ממה שקבע בהרכב/ באופן החתימה במערכת הבנקאית. 
↪️ החשבון מעוקל: במקרה שיש יתרה מספקת, אך היא מיועדת לעיקול. בד״כ משתמשים בסיבה זו כאשר חיוב השיק וזיכוי בחשבון קורים באותו מועד.
↪️ אין כיסוי מספיק: ביום הוצאת-השיק מהחשבון היתרה לא מספיקה לשם כיבוד השיק. לפי הנחיית המפקח על הבנקים, חלה חובה על הבנק להודיע ללקוח אודות היווצרות החריגה, ולאפשר לו להפקיד בחשבון לשם כיסוי החריגה עד לתום יום-העסקים למחרת הורדת השיק. בהפקדות באפליקציה/ במכונה יש לעקוב ולוודא שלא מבוטלות, ולעדכן את הסניף שדאגתם להפקדה. הבנק לא חייב לקבל הפקדה שלא נחשבת למזומן. 
↪️ החשבון נסגר: במקרה זה השיק יוחזר גם מסיבת ׳אין כיסוי מספיק׳. זו הסיבה שחשוב להחזיר את פנקס-השיקים לבנק/ לגרוס אותו במעמד סגירת-החשבון. 
↪️ החשבון מוגבל: שיק מוחזר מסיבה זו במקרה שהלקוח הוציא בשנה קלנדרית 10 שיקים ללא כיסוי, או כי חשבונו הוגבל בשל צו בימ״ש/ רבנות וכד׳. 
↪️ חסר שם המוטב: השיק לא מולא בשדה המוטב. חשוב שפרטי-השיק ימולאו באותו עט ע״י בעל השיק, אחרת לא ניתן יהיה להפקיד את השיק, או שהפקדתו תבוטל, או שהוא יוחזר.
↪️ בוצע שינוי אסור בשיק: ברגע שבוצע תיקון בשיק בשם המוטב, גם אם חתמתם ליד התיקון כראוי, השיק לא יכובד.
↪️ אינו ניתן להעברה: במקרה ששיק לא סחיר (״למוטב בלבד״, ״שלמו ל__״), ובגב השיק יש יותר מהיסב אחד — השיק יוחזר.
↪️ נתקבלה הוראת ביטול לעומת טופס השיק בוטל: יש הבדל בין השניים. אם השיק אבד/ נגנב, ודאגתם להציג אישור משטרה במעמד ביטול השיק, ובמקרה שבמועד חיוב השיק בפועל החשבון בחריגה, הוא יוחזר מסיבת ״טופס השיק בוטל״. אם לא יוצג אישור משטרה, במועד חיוב השיק בפועל,
הוא יוחזר גם מסיבת נה״ב אך גם מסיבת אכ״מ.  

יש להפריד בין ביטול של הפקדה במכונה/ באפליקציה לבין החזרת שיק ביום למחרת. 
ישנן החזרות של שיקים שגוברות בסיבתן על החזרות אחרות. 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page