top of page

קבוצת-סיכון בבנק (יתכן שהמינוח משתנה בין בנק לבנק)  

לרכישת המדריך לטפל במינוס
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא אשראי
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

מהי קבוצת-סיכון?
קבוצת-סיכון היא מעין הרכב של מספרי-זיהוי הקשורים זה בזה ברמת המהות, לפי ההסתכלות הבנקאית; כל מספר מזהה מאפיין ישות משפטית, כך שקבוצת-הסיכון יכולה להכיל גם מספר-זהות וגם מספר-תאגיד (ח.פ.); מכיוון שדינו של מספר דרכון להשתנות, אז קבוצת-סיכון לא אמורה להכיל מזהה מסוג זה.
חשוב להדגיש שההרכב של קבוצת-הסיכון לא קשור לקיום חשבון משותף בין הישויות הקיימות בקבוצה, אלא למהות המקשרת בין הישויות בקבוצה. יכול להיות מצב בו ישות אחת תופיע בכל מיני קבוצות-סיכון, ויכול להיות מצב בו קבוצה אחת תכיל ישויות רבות, רק כי יש גורם אחד משותף, המקשר בין כל הישויות.

דוגמות להרכבים של קבוצת-סיכון: זוג נשוי; זוג מוצהר (שמנהל משק-בית משותף); חברה בע״מ והבעלים שלה + בני ובנות-הזוג של בעלי-החברה; הורים שמנהלים חשבון משותף עם ילדיהם, גם אם רק לשם סיוע. 
במקרה של ניהול חשבון ועד-כיתה/ ועד בית וכד׳ לא יקימו קבוצת-סיכון עבור אנשי-הועד, וזאת כי הם לא מקיימים פעילות אשראי, וגם כי ניהול הכספים בחשבון נעשה עבור אחרים. 

מה תפקידה של קבוצת-הסיכון?
קבוצת-הסיכון היא כלי שמשרת את הסניף בשיקולי-אשראי, כך שבמקרה בו לקוח מעוניין לקבל אשראי כלשהו מהסניף, ינסה הסניף להבין אם הוא קשור באשראי אחר, גם אם באופן עקיף, או אף אם קיים סיכון כלשהו להעניק אשראי, בשל ההתקשרות הקיימת בקבוצת-הסיכון.
 
לדוגמה — נניח שיש לקוח שלווה 100,000 שקלים לפני שנה. עוד נניח ששנה לאחר מכן ביקשה אשתו ללוות בחשבונה 100,000 שקלים. אם שניהם מנהלים את חשבונם בנפרד מצד אחד, ומאידך לא מוגדרים באותה קבוצת-סיכון, לא יוכל הבנק לדעת שקיימת כבר התחייבות תחת אותו משק-בית. 
דוגמה נוספת היא מקרה הפוך — נניח שיש שותפים עסקיים שסגרו את העסק, אך קבוצת-הסיכון לא עודכנה בהתאם, ובמקרה שלאחד מהם יש התחייבות או התראה מהותית כלשהי בבנק, זה עשוי להשפיע לרעה על האחר, במקרה שירצה אשראי עבור חשבונו. 
דוגמה של מקרה עסקי — נניח שיש חשבון של חברה בע״מ, והפעילות המהותית מבוצעת בידי מקבל החלטות בחברה, אשר לא בסטטוס בעל-מניות בחברה, למשל גזבר החברה/ סמנכ״ל כספים, יו״ר דירקטוריון ועוד. במקרה שכזה סביר להניח שהסניף ישקול לכלול בקבוצת-הסיכון את בעלי-התפקידים הללו.


ההשפעות האפשריות של קבוצת-סיכון על החשבון
קבוצת-הסיכון תאפשר לבנק לשקול בקשת-אשראי של לקוח, הן לחיוב והן לשלילה, וגם במקרה של אישור בקשת-אשראי רמת-הסיכון תשפיע על גובה הריבית.
כמו-כן יכולה קבוצת-הסיכון להשפיע על פרמטרים שונים, כמו במקרה של התראות על אחת מהישויות בקבוצה, על היקף האשראי, על דירוג-הסיכון (הפנימי בבנק) ועוד. 
ההשפעה של קבוצת-סיכון שהוגדרה, לאו דווקא רלוונטית לאשכול-חשבונות שהוגדר. אשכול לקוחות, להבדיל מקבוצת-סיכון, מאפשר לסניף להגדיר קבוצה של חשבונות הקשורים אלו באלו כדי לא לפספס הטבות, או כדי לא לפספס שיקול של החזרת אכ״מ וכיו״ב. 
נניח שיש חשבון של סטודנט ללא הכנסות, וקורה שהוא נכנס מדי פעם לחריגה בחשבון — הטיפול בלקוח שהוא ״לבד״ בסניף לעומת הטיפול בלקוח המשויך לאשכול-חשבונות שיש בו פאסיבה מספקת, למשל אם באותו סניף מנהלים הוריו של הסטודנט חשבון עם פאסיבה של מליוני-שקלים, אז רב הסיכויים שלא יוחזרו חיובים לסטודנט שנוהג לחרוג. לולא יהיו שני החשבונות באותו אשכול-לקוחות, אין וודאות שהסניף ידע שיש קשר בין השניים. הסייג הוא שיש להיזהר לא ליפול על חובת-הסודיות הבנקאית כלפי הלקוח. 

bottom of page